מאמרים אחרונים:

"שלמות הגוף קדמה לשלמות הנפש והיא כמפתח הפותח טרקלין"